ČESKÁ VODA | CZECH WATER

Vývoz odpadních jímek

  • čerpání a odvoz odpadních vod ze žump a jímek
  • servis a čištění tukových lapolů

Zajišťujeme čerpání odpadních vod ze žump a jímek. Cisterna celý obsah odsaje a naši pracovníci prohlédnou prostor po technické stránce. Zákazníkovi předáme potvrzení o ekologické likvidaci odpadu na čistírně odpadních vod, které má povinnost zákazník předkládat orgánům hygienické kontroly a životního prostředí v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001. 
Disponujeme licencí na odvoz těchto vod a s vývozem potvrzujeme následnou ekologickou likvidaci.

Provádění čištění kanalizačních zařízení

Pracovníci při čištění kanalizačních zařízení celý obsah odsají sací cisternou. Pomocí tlakové vody a ekologického odmašťovacího přípravku ošetří jeho stěny. Nátok a odtok se pročistí tlakovou vodou, aby bylo docíleno maximální průchodnosti kanalizačního potrubí. Odpad je odvážen na určená výpustní místa.

Provádění pravidelného servisu a čištění tukových lapolů

Naši technici při servisu tukového lapolu celý obsah odsají sací cisternou. Pomocí tlakové vody a ekologického odmašťovacího přípravku ošetří jeho stěny. Nátok a odtok odlučovače tuků se pročistí tlakovou vodou, aby bylo docíleno maximální průchodnosti kanalizačního potrubí.

Vývoz odpadních jímek